Galerie

Informacja z obrad XXIX sesji Rady Gminy

W dniu 22 maja odbyła się XXIX sesja Rady Gminy. W trakcie zwołanej w trybie  nadzwyczajnym sesji, Rada Gminy przyjęła uchwałę wynikającą ze złożonej skargi na uchwałę Rady z 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. W ramach kontroli uchwał jednostek samorządu terytorialnego Prokurator Okręgowy wniósł o stwierdzenie nieważności dwóch zapisów w uchwale. Prokurator uznał, że Rada prawidłowo ustaliła opłaty, ale określenie w uchwale terminu, do którego należy je wnosić wykracza poza jej kompetencje dotyczące ustalenia opłaty. Uznał również, że upoważniając dyrektorów przedszkoli do zawierania umów z rodzicami Rada przeniosła na nich swe kompetencje.
Rada w przyjętej uchwałą odpowiedzi na Skargę uznała, że uregulowanie terminu wnoszenia opłat na charakter porządkowy i jest niezbędne przy ustalaniu opłaty. Wskazała również, że umowy zawierane przez dyrektorów nie ustalają odmiennych stawek opłat niż ustalone przez Radę (nie zostały zatem przeniesione kompetencje), a jedynie zawierają zasady wnoszenia tych opłat, ich zwrotu w przypadku nieobecności dzieci w przedszkolu oraz zasady rezygnacji z dodatkowych godzin opieki przedszkolnej.
Skarga  wraz z odpowiedzią została przekazana do sądu administracyjnego.