Galerie

XXX sesja Rady Gminy oraz otwarta debata

XXX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 maja 2013r. o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółów z obrad XXVII, XXVIII i XXIX sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Rozdrażew za 2012r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej,
2/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2013r.,
3/ zmian budżetu gminy na 2013r.,
4/ zawarcia porozumienia z Mi G Krotoszyn dotyczącym doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Rozdrażew,
6/ określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rozdrażew, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Sesję poprzedzi otwarta debata o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie i Komisariatu w Koźminie Wlkp. Początek o godz. 11.30 w sali wiejskiej.