Galerie

Informacja z obrad XXX sesji Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 31 maja 2013r. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Rada Gminy po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
Prezentacja  wykonania budżetu >>>
Ponadto podczas sesji Rada Gminy podjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r. Uzyskane przychody biblioteki wyniosły 191.938,82zł (104,9% planu), na co składały się: dotacja z budżetu gminy – 169.310zł, dotacja  z Biblioteki Narodowej - 5.324zł, dotacja z Fundacji im. J. Steczkowskiego - 8.740zł, środki z dotacji gminy niewykorzystane w 2011r. - 6.871,04zł oraz  pozostałe dochody - 1.693,78zł. Wydatki w łącznej kwocie 169.232,51zł (92,5% planu) poniesiono na: bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, zakup książek, komputera i programu umożliwiającego umieszczenie katalogu bibliotecznego w internecie, obsługę strony internetowej, remont filii w Nowej Wsi oraz na organizację m.in. wystaw, prelekcji, warsztatów, rajdów rowerowych  i koncertu.
Kolejną podjętą uchwałą dokonano zmian w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. Preliminarz wydatków zwiększono o kwotę 19.835zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane na realizację programu w ubiegłym roku oraz ponadplanowe wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zwiększono dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy, prowadzenie zajęć logopedycznych, kurs pływania uczniów klas IV szkół podstawowych oraz zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych.
Znowelizowano również tegoroczny budżet gminy, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 10.119zł. Otrzymaną od Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie pomoc finansową  przeznaczono na działania informacyjno - edukacyjne w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2.619zł). Dodatkowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozdysponowano zgodnie z wcześniej przyjętą  uchwałą (7.500zł). Wprowadzone do budżetu wolne środki z rozliczenia roku 2012 przeznaczono na:  rozszerzenie planowanego zakresu przebudowy dróg w Rozdrażewie (ul. 25 stycznia) i w Nowej Wsi (łącznie 187.000zł), uzupełnienie środków na zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Budach (4.000zł) oraz realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (12.335zł). W ramach przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego od udzielonych świadczeń rodzinnych, która to potrzeba wynikła ze zmiany przepisów (17.000zł).
Kolejną uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Konieczność zawarcia nowego porozumienia i dostosowania jego zapisów do obecnego stanu prawnego oraz uregulowania zasad współpracy wynikła ze zmiany przepisów. Porozumienie to umożliwi dalsze korzystanie przez nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu gminy z doradztwa metodycznego oraz form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.
Rada Gminy przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew. Obowiązek corocznego uchwalenia  programu nakłada ustawa o ochronie zwierząt. Celem znowelizowanego programu jest m.in.: poprawa bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki, w tym opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem, pozyskiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez system adopcyjny. Na realizację programu zabezpieczono w budżecie  kwotę 8.500zł.
Realizując obowiązek wynikający z  ustawy o publicznym transporcie drogowym Rada Gminy ostatnią uchwałą określiła przystanki komunikacyjne udostępniane dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rozdrażew, warunki i zasady korzystania z tych obiektów oraz ustaliła stawkę opłaty za korzystanie z nich. Regulacją tą Rada wskazała lokalizację 59 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rozdrażew. Za korzystanie przez przewoźnika z przystanków ustaliła stawkę opłaty w kwocie 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku. Ponadto zastosowała zwolnienie z opłaty dla autobusów szkolnych dowożących uczniów do ZSP w Rozdrażewie.