Galerie

Informacja o obowiązku oceny stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Przypomina się, że  właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez dokonanie spisu z natury. Sporządzoną informację należy przedłożyć w formie pisemnej - przedsiębiorca przedkłada informację wojewodzie – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają w Urzędzie Gminy. Powyższe zagadnienie reguluje paragraf 7 rozporządzenia z  dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876). Informację sporządza się na formularzach informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Informację należy przedkładać corocznie do 31 stycznia. Ponadto właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów. Ocenę stanu sporządza się na specjalnym formularzu i przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu urządzenia budowlanego  lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny. Podstawa prawna paragraf 4 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest(Dz. U. nr 71 poz. 649).Wzory druków można pobrać w biurze nr 10 Urzędu Gminy. Przypomina się również o obowiązku oznaczenia obiektów zawierających azbest.