Galerie

Termin i porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy

XXXIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 października 2013r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej  w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
2/ zmiany budżetu gminy na 2013r.,
3/ zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew na lata 2012 - 2019,
4/ zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
5/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.