Galerie

Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany

pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę internetową http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.
Wypełniając ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.
Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających  z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.