Nabór wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019". O dotacje do 40.000 zł na projekty

minimum 15-miesięczne, trwające od 1 lipca 2019r. do 30 listopada 2020r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz biblioteki z terenów wiejskich do 20.000 mieszkańców, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” od 2007 roku. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodych ludzi z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów: 1 etap-wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, 2 etap-laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt. Termin składania wniosków upływa 14 marca 2019r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl