Podatki 2020

Druki podatkowe obowiązujące od lipca 2019 r. ( w sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.)

Formularze dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  :
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (pobierz)

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  (pobierz)

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (pobierz)

ZDR-1 Załącznik do deklaracji  na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDR-2  Załącznik deklaracji na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny (pobierz)

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania (pobierz)

Formularze dotyczące osób fizycznych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pobierz)

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  (pobierz)

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

IR-1 Informacja o gruntach        (pobierz)

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIR-2  Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

IL-1 Informacja o lasach            (pobierz)

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania (pobierz)

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

 PODATKI 2020r. 

FORMULARZE  DO POBRANIA obowiązujące do 30 czerwca 2019r.

deklaracje do celów podatku:

od nieruchomości o symbolu DN - 1( PDF ; DOC )

rolnego o symbolu DR - 1( PDF ; DOC )

leśnego o symbolu DL - 1( PDF ; DOC )

informacje do celów podatku:

od nieruchomości o symboluIN - 1( PDF ; DOC )

rolnego o symboluIR - 1( PDF ; DOC )

leśnego o symboluIL - 1( PDF ; DOC )

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

W 2020r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,78 zł od 1 m² powierzchni ;pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  -  4,70 zł od 1 ha powierzchni; pod drogami wewnętrznymi  (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi) za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego  -  0,28 zł od 1 m² powierzchni; niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,10 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,72 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 19,50 zł od 1m²  powierzchni użytkowej

c/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej   kodowi  01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności - 7,15 zł od 1m² powierzchni użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,00 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

e/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej 

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli -   2 % ich wartości 

4. Jeżeli stawka, o której mowa w pkt 2 lit. c dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej kodowi 01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi pomoc publiczną, to jest stosowana jako pomoc   de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomocą de minimis jest wówczas różnica między stawką podstawową (pkt 2 lit. b), a stawką preferencyjną określoną w pkt 2 lit. c.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) oraz stosownie do art. 5 ust.1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 700 zł,

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł,

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.125 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.450 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub     wyższej niż 12 ton:

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego - 350 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a/ mniejszej niż 22 miejsca - 1.050 zł,

b/ równej lub większej niż 22 miejsca - 2.000 zł.  

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW

Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa. 

Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości: 

1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 15,00 zł

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   8,00 zł

3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 15,00 zł

4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32,00 zł.

PODATEK ROLNY

stawka ceny żyta – 58,46 zł za 1 dt wymiar podatku rolnego:

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 146,15 zł, 

- dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 292,30 zł. 

PODATEK LEŚNY

stawka podatku od 1 ha fizycznego 42,7328zł (wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)

Niezależnie od rodzaju podatku w przypadku, gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2020r. 

Podatki można płacić: przelewem, na konto gminy w banku lub  w kasie Urzędu Gminy również  kartą płatniczą lub telefonem. Terminy płatności podatków przypadają: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. 

OPŁATY KOMUNALNE:

Woda i ścieki 

Stawki obowiązujące w 2020r. 

cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,78 zł netto za 1m³ 

cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie - 2,78 zł netto za 1m³ za zrzut ścieków 4,50 zł netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców 

za zrzut ścieków 5,06 zł netto dla pozostałych dostawców, ścieki dowożone

 

Odpady komunalne 

Stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależnione są od liczebności gospodarstwa domowego i  od 1 lipca 2019r. wynoszą:

Przy segregacji odpadów:

1) gospodarstwo jednoosobowe -   17 zł

2) gospodarstwo dwuosobowe   -    33 zł

3) gospodarstwo trzyosobowe    -    48 zł

4) gospodarstwo czteroosobowe -   62 zł

5) gospodarstwo pięcioosobowe -    75 zł

6) gospodarstwo sześcioosobowe -  87 zł

7) gospodarstwo siedmioosobowe -  94 zł

 Przy braku segregacji odpadów:  

 1) gospodarstwo jednoosobowe  -   30 zł

2) gospodarstwo dwuosobowe     -   60 zł

3) gospodarstwo trzyosobowe      -   90 zł

4) gospodarstwo czteroosobowe  - 105 zł

5) gospodarstwo pięcioosobowe   - 130 zł

6) gospodarstwo sześcioosobowe - 150 zł

7) gospodarstwo siedmioosobowe - 170 zł