Galerie

Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Rozdrażewek

Urząd Gminy w Rozdrażewie udziela odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 764594 w m. Rozdrażewek”

numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 78345-2015 z dnia 29.05.2015.
               
Oferent złożył zapytania:

1)  Pytanie 1:
„Według jakich norm, wytycznych mają być wykonane mieszanki mineralno-asfaltowe i nawierzchnia bitumiczna? Czy wykonawca może wykonać mieszanki w oparciu o normę PN-EN 13108-1 i wytyczne WT1 i 2:2010?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że normy i wytyczne wg których mają być wykonane mieszanki mineralno-bitumiczne podane zostały w załączniku SST – dla każdej z warstw. 

2)  Pytanie 2:
„Jaki rodzaj lepiszcza ma być użyty w podanych mieszankach?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z podanymi SST – lepiszcze do zastosowania to np. asfalt drogowy  50/70,  lub inny spełniający warunki normowe (patrz tabela 2).

3) Pytanie 3:
„Prosimy o określenie kategorii ruchu dla warstwy wiążącej”
 
Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dla warstwy wiążącej (wyrównawczej) ustala się mieszankę AC16W dla KR 1-2, natomiast warstwa ścieralna to AC11S dla KR 3-4 zgodnie z zapisami w kosztorysie.


                                                                   Wójt Gminy
                                                              /-/ Mariusz Dymarski

Załączniki:

- 5A-SST

-5B-SST