Galerie

Wyjaśnienia do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wyjaśnienia do przetargu na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew

 

Wyjaśnienia pobierz.

Zmiana do SOPZ  pkt.IV.

Ilość odpadów selektywnie zbieranych w okresie trwania zamówienia wg obliczeń szacunkowych wynosi:
a) papier i tektura – 2,0 Mg
 b) szkło bezbarwne  i kolorowe – 65 Mg
 c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 30,0 Mg
d) odpady zielone – 50,0 Mg
5.3. Ilość odpadów selektywnie zbieranych w okresie trwania zamówienia w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wg obliczeń szacunkowych wynosi:

a) odpady wielkogabarytowe (łącznie z odebranymi w ramach zbiórki objazdowej)– 15,0 Mg 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (łącznie z odebranymi w ramach zbiórki objazdowej)   – 2,0  Mg

c) przeterminowanych leków i chemikaliów – 0,1 Mg

d) przenośnych baterii i akumulatorów  – 0,1 Mg

e) opon – 2 Mg

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 20 Mg

g) pozostałe odpady problemowe – 1,0 Mg