Przetarg na przebudowę dróg gminnych

Ogłoszenie nr 538890-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                       (pobierz) 
SIWZ                                                (pobierz)
Załączniki do SIWZ                           (pobierz)
Kosztorysy ofertowe                         (pobierz 1, 2, 3 )
Dokumentacja projektowa Dąbrowa  (pobierz)
Dokumentacja projektowa Maciejew (pobierz)
Dokumentacja projektowa Wyki        (pobierz)

Zamawiający wyjaśnia, iż  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dokonuje zmiany w kosztorysie ofertowym dot. przebudowy  drogi gminnej nr 764589 w miejscowości Maciejew poprzez dodanie  dwóch pozycji  dot. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia  robót  oraz wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.
Poprawiony kosztorys ofertowy  (pobierz)

Rozdrażew, dnia 29.05.2019r.                                                                                                                                                                                        Wójt  Gminy
                                                                               /-/ Mariusz  Dymarski