Galerie

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup opału dla Urzędu Gminy Rozdrazew

Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art.92 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr.223,poz.1655 ze zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  „ Zakup i dostawę węgla oraz miału dla Urzędu Gminy Rozdrażew” więcej...>>