Galerie

Rozstrzygnięcie zapytania na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe na ”Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2017-2026”

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :
  
.      REMEDIS S.A.                    
 60-855 Poznań
       ul. Petera Mansfelda 4     za cenę brutto :  7 626,00 zł

Uzasadnienie wyboru :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Oferta została sporządzona prawidłowo i  zawiera   najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia spośród złożonych ofert wg kryteriów określonych w zapytaniu.                                                                            Wójt Gminy
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski