Galerie

Unieważnienie przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie

Unieważnienie postępowania

Zgodnie  z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 ze zm) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.” Remont  świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, opublikowanego w BZP  pod Nr 91886-2011,  ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 17.05.2011 r.