Wynik przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie

Rozdrażew, dnia 09.06.2011 r.

PROW.271.3.2.2011

Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art.92 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, ze zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie   art.11 ust.8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  „ Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego ” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

DEKARSTWO MURARSTWO

INNE USŁUGI BUDOWLANE

Roman  Hajdysz

Wyszki 87,   63-220 Kotlin

za cenę brutto :  273 657,26 zł

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera   najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym kryterium wyboru. Cena wybranej oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

 

Liczba punktów

kryterium : cena

Razem

punktów

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Henryk  Krysztofiak

Kowalew, ul. Rataja 5,   63-300  Pleszew

 

----------

 

----------

2

Zakład Budowlano Kotlarski

Krzysztof  Walczak

ul. Słoneczna 9,   63-308  Gizałki

 

 

92,32

 

92,32

3

DEKARSTWO MURARSTWO

INNE USŁUGI BUDOWLANE

Roman  Hajdysz

Wyszki 87,  63-220 Kotlin

 

100,00

 

100,00

Wykaz wykonawców, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego

Odrzucono ofertę Nr 1 złożoną przez firmę  Zakład Remontowo-Budowlany Henryk  Krysztofiak  Kowalew, ul. Rataja 5   63-300  Pleszew  z powodu błędu  wyceny robót w kosztorysie szczegółowym  przedmiotowego zadania. W poz.45 i  46  kosztorysu ofertowego są wyliczenia do obmiaru 17,955 m² a winny być do obmiaru 179,55 m², Uzasadnienie prawne: Oferta niezgodna z art. 89 ust.1 pkt. 6  ustawy Prawo zamówień Publicznych, zawiera błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt  Gminy

/-/ Mariusz  Dymarski