Galerie

Wyjaśnienia do przetargu na przebudowy dróg gminnnych

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew” numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 108126-2012 z dnia 5.04.2012.

Zapytanie do przetargu:
Dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew”

Oferent złożył zapytanie:
„Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przebudowywanych dróg.”
Odpowiadając na zapytanie jednego z oferentów, Zamawiający informuje:

Inwestor nie dokonywał pomiaru struktury ruchu na przedmiotowych drogach gminnych.
W związku z tym próba określenia dokładnej kategorii obciążenia ruchem (KR) jest czysto przypuszczająca. Drogi te pełnią funkcję lokalną w komunikacji gminy, nie stanowią tranzytu dla dróg wyższych kategorii (powiatowe, wojewódzkie, krajowe). Zaproponowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu ma spełniać kategorię KR 2, natomiast z wiadomych względów zasadnicza część jezdni jest modernizowana poprzez wykonanie wyrównania i nakładki z BA – ego.  
Inwestor dla oceny wykonania jakości prac będzie zwracał uwagę przede wszystkim na ułożenie odpowiednich grubości warstw konstrukcji jezdni poprzez dokonanie punktowych odwiertów.

 

Wójt Gminy Rozdrażew
/-/  Mariusz Dymarski