Galerie

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę stanowiących własność Gminy Rozdrażew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki

 

Lp.

Numer działki i powierzchnia

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość wadium

1.

nr  806/2   o pow. 0,1006 ha

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-

stojąca z usługami 

34.405,-

3.500,-

2.

3.

nr  806/6   o pow. 0,0735 ha

nr  806/7   o pow. 0,0735 ha

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

25.137,-

25.137,-

2.500,-

2.500.-

Do wylicytowanej  ceny zostanie doliczony podatek VAT (23% wartości netto).

W/w nieruchomości o kształcie prostokątnym położone są  w Rozdrażewie przy osiedlu domów jednorodzinnych (pobierz mapę). Nieruchomości będące przedmiotem zbycia wolne są od wszelkich obciążeń

i zobowiązań, uregulowane w księdze wieczystej nr KZ1R/00022500/9.

Przetargi  odbędą się w dniu 14 września 2012 r. w sali Urzędu Gminy w Rozdrażewie

pokój nr 1:

-  działka  nr  806/2    o godz.  900

-  działka  nr  806/6    o godz.  930

-  działka  nr  806/7    o godz. 1000

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 września 2012 r. na konto Urzędu Gminy Rozdrażew w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy o/Rozdrażew  nr 78 8409 0001 0200 0215 2000 0001 lub w kasie tutejszego urzędu ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy.

Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargach są wszyscy, którzy wpłacą wadium

najpóźniej do dnia 10 września 2012 r. do godz. 1400.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się. W przypadku wygrania przetargu

i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu

i terminie, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium ulega przepadkowi.

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew

ul. Rynek 3, pokój nr 7 lub telefonicznie (062 ) 722 13 05.