Galerie

Unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz.759 z późn. zm.) Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19.06.2013r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie  gminy Rozdrażew” nr ZP 271.1.2013.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Firma Eko-Skórtex, która została wybrana w dniu 12.06.2013r. do realizacji zamówienia uchyliła się od podpisania umowy składając w dniu 18.06.2013r. pismo wycofujące swoją ofertę. W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP zostaje zatrzymane wadium wniesione przez w/w firmę. Kolejna najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty niemożliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą w trybie art. 94 ust. 3 ustawy PZP. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP postępowanie ulega unieważnieniu.