RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,  Tel.: (62) 722-13-05; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Hannę Szczecińską, z którą może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie:                  (62) 722-13-05  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z  inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach (cele przetwarzania): 

     - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

     - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

    - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań. 

5. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rozdrażew, przysługują  odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

  nieprawidłowe lub niekompletne; 

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapominanym"); 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- prawo do przenoszenia danych. 

6. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

 

 

               Rozdrażew, dn. 25 maja 2018 r.                                       Wójt Gminy 

                                                                                                    Mariusz Dymarski

                                                                                                 Administrator Danych