Galerie

Konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr X/61/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania  (pobierz)