Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)Rozdrażew, 12.02.2019 r.