Galerie

Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2012r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIV/78/2011z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

wzór oferty (pobierz)

wzór umowy (pobierz)

wzór sprawozdania (pobierz)