Konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania  (pobierz)