Program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu – „Maluch plus” 2017.

Program składa się z czterech modułów, w ramach których o  dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowych i już istniejących takich miejsc mogą się ubiegać wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty zainteresowane pozyskaniem dofinansowania  na tworzenie nowych miejsc opieki, mogą ubiegać się o środki z budżetu państwa  oraz z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dla każdego województwa przygotowane zostały odrębne karty, zawierające podstawowe informacje na temat planowanych działań dofinansowywanych z w/w funduszy w obszarze opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.mrpips.gov.pl  w zakładce „Wsparcie dla rodzin z dziećmi – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3”.