Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Celem stworzenia ewidencji jest poprawa jakości powietrza – inwentaryzacja urządzeń grzewczych oraz kotłów wskaże faktyczną liczbę źródeł opalanych paliwem stałym, które należy wymienić.
Deklaracje będzie można złożyć samodzielnie w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl/  lub w formie papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy (biuro nr 22).
Deklaracja będzie zawierała informacje, tj. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła, liczba i rodzaj eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, numer telefonu właściciela lub zarządcy adres e-mail (opcjonalnie).
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin na złożenie deklaracji będzie wynosił 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Formularz deklaracji A – budynki i lokale mieszkalne       (pobierz)
Formularz deklaracji B – budynki i lokale niemieszkalne  (pobierz)