II termin naboru wniosków o ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO dla producentów rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew przypomina, że w terminie od 2 do 31 sierpnia 2021 roku można złożyć wniosek w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej,

w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego:
· dla rolników, którzy nie składali jeszcze wniosku w 2021 roku - wynosi sumę iloczynów: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych + 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP wg stanu w roku ubiegłym),
· dla rolników, którzy składali wnioski w lutym i otrzymali decyzję przyznającą zwrot podatku – Wójt Gminy Rozdrażew ustalił pozostałą do wykorzystania kwotę w decyzji.

Zwrot podatku wypłacany będzie po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu Państwa, najpóźniej do końca października 2021 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz:
1/ wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
2/ zestawienie faktur VAT
3/ oświadczenie PKD
4/ klauzula obowiązku informacyjnego